AG+氨水 生成白色沉淀 然后棕黑色沉淀 最后沉淀消失

   题目:

AG+氨水 生成白色沉淀 然后棕黑色沉淀 最后沉淀消失

 

 

   答案:

Ag+与氨水反应生成白色沉淀氢氧化银
Ag+ + NH3·H2O = AgOH + NH4+
氢氧化银不稳定,迅速分解为棕黑色的氧化银
2AgOH=Ag2O+H2O
氧化银与氨水反应生成银氨溶液,沉淀消失
Ag2O+2NH3+H2O=Ag(NH3)2OH